Полски култури

 

Събирането на листа, следва същата схема като при почвеното пробовземане. От всяко място се вземат по няколко листа. Стремжа е да се подбере последния напълно развит лист от растенията. Събират се само здрави листа (без корени и стъбла). Избягват се болни, затормозени, нетипични, замърсени и механично повредени растения. Листата се размесват добре се поставят в маркиран плик. Ако са мокри, се подсушават от влагата, за да се избегне компрометиране на пробата.

За да се обследват проблемни участъци, трябва да се вземат листа само от растения, започващи да проявяват симптомите на недостиг.

 

Трайни насаждения

 

Изберат се 20 растения по предварително описана схема. Дърветата или лозите трябва да бъдат от един и същ сорт. Избягват се опрашителите и болните растения. Взема се по едно листо от източната, западната, северната и южната страна (за дърветата и храстите) и от двете страни на реда (при лозята). Избират се млади, напълно развити листа от тазгодишните леторасти.

Размер на завръзите: Събраните за анализ завръзи трябва да бъдат 30-50 гр. в зависимост от сорта.

 

Листни дръжки от картофи

 

Събират се най-младите напълно развити листа (обикновено четвърти лист). Фазата е не по-рано от 10% растения в цъфтеж. Премахват се листенцата от дръжката, а самите дръжки се изпращат възможно най-бързо в лабораторията за анализ. Ако се наложи се съхраняват на хладно и тъмно място до момента на изпращане.

 

Прецизно торене след листна и почвена проба

 

За оптимизиране на торовите норми много помагат почвените агрохимически анализи и методите на листна диагностика.

Вземането на проби от растителна тъкан няколко пъти през цикъла на растеж разкрива сезонните тенденции на вашата култура и разликите във вашите отделни полета.Докладите от тези проби от могат да се използват за извършване на корекции в плановете за торене.

Вземането на проби от растителна тъкан дава картина на хранителния статус на вашите култури. В комбинация с програма за тестване на почвата можете да изградите 360 ° изглед на вашите ниви и култури, за да вземете по-добри управленски решения, които биха могли да доведат до по-високи добиви и да намалят разходите за производство през целия вегетационен сезон.

Почвените анализи дават ясна картина за състоянието на хранителните елементи в почвата, а според нуждата на културата, както и на плануваните добиви, може да се състави точен план за торене на дадено поле.

Друго предимство на почвеното пробовземане е почвеното картиране.

На база така направената карта по време на пробовземането може да се вземат агрономически решения за торенето, така че да са в помощ на фермерите.

Променливите норми на торене позволяват да се реагира според запаса на почвата, за да може културата да се изхрани пълноценно.

listen analiz