Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти, базирани на подробни почвени проучвания, можете да управлявате процесите в стопанство си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

 

Подробната и експертна препоръка за торене има здрава икономическа логика, като осигурява достатъчен ресурс за правилното изхранване и развитие на земеделските култури, поддържа почвеното плодородие и реализира значителни икономии от ненужно вложените количества тор, обуславя по-ефективно и екологично земеделие.

 

В каква степен това уникално почвено разнообразие се отразява върху развитието на културите, количеството и качеството на продукцията ви?

 

 

 

С  необходимото оборудване и прилагане на най-съвременни технологии и методи за  проучване, можете да получите подробна  информация относно разпределението и разпространението на почвените различия, техните основни характеристики и показатели получени от почвените анализи, тяхната пригодност или непригодност за отглеждане на един или друг вид земеделска култура и др.

 

Услугите за автоматизирано събиране на почвени проби осигуряват минимизирано физическо натоварване, бързо, ефективно и прецизно набавяне на качествен почвен материал.

 

Напълно автоматична почвена сонда  предназначена  за проби на дълбочина 0-30 cm( като  дълбочината може да се коригира), работи във всички почви, включително пясъчна, глинеста, твърда, компактна и суха почва.

 

Сондата пробива вземята с помощта на хидравличен чук и натиск от цилиндъра. Налягането се регулира според вида на почвата. Хидравличният чук заедно с налягането от цилиндъра гарантират, че сондата се спуска до желаната дълбочина. Следователно е възможно надеждно да се събират почвени проби във всички видове почви, дори в замръзнала.

 

Важно е да се отбележи ,че  качеството на  почвените анализи до голяма степен се определя от правилното вземане и съхранение на почвените проби до изпращането им в лабораторията.

 

Вземането на проби се извършва винаги в точно същата дълбочина, която може да се регулира безкрайно от 0-30 cm. Това гарантира високо хомогенни проби и намалява физическото напрежение до минимум.

 

 

Сондата се завърта, когато е достигнала желаната дълбочина и събира почва. Хомогенната проба е  от сърцевината на почвата и се пълни в почвена кутия. Сондата перфектно задържа почвата по пътя си  нагоре, след това я пълни в торба или кутия с помощта на фуния, готова за изпращане в лабораторията за анализ.

 

Ако сондата срещне препятствия или бъде прекъсната по време на вземане на проби от почвата и следователно вземе само половин проба, тя се изхвърля  през фуния и не се  пълни в почвените кутии.

 

С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час се осигурява бързо и ефективно вземане на проби. В сравнение с ръчното събиране, броят на автоматично взетите  и покритите площи е увеличен значително, без да е необходимо да наемате допълнителна помощ.

 

Когато се комбинира тази услуга  с GPS система за навигация може да се  регистрират точно от къде са взети пробите и това ще  помогне да се установи  специфично за стопанството  управление на торовете.

 

Този тип прецизно торене с едромащабни почвени карти на стопанството са незаменим инструмент при организиране и планиране на полетата, растителните видове и структурата на посевните площи в сеитбообращенията, съотношението на културните видове, вида и времето за провеждане на най-подходящите почвообработки, мястото, вида, количеството и нормите на влаганите торове и др.